Sveobuhvatni cilj projekta je dalji razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjivanju nasilja nad ženama u Srbiji.

Svrha projekta jeste da se poboljša zakonodavni i politički okvir, zatim da se ojača sistem prevencije kao i mehanizmi pomoći ženama koje su preživele nasilje, kao i da se poboljša pristup efikasnoj zaštiti od nasilja kroz pružanje održivih opštih i specijalizovanih usluga.

Projekat će biti baziran na:

- promeni normativnog okvira
- promeni institucionalnih praksi i ponašanja kada je reč o nasilju nad ženama i devojčicama i to na nacionalnom nivou, na nivou zajednice kao i na nivou pojedinca

Na operativnijem nivou, projekat će pružiti podršku za ojačavanje usluga i zaštiti od nasilja, zatim za krivično gonjenje počinioca nasilja, uključujući i alokaciju sredstava iz državnog budžeta za opšte i specijalizovane usluge za žene žrtve nasilja.

Aktivnosti predviđene projektom u bliskoj su vezi sa specifičnim međunarodnim obavezama, kao što su UN CEDAW (preporuka 23 o nasilju nad ženama) i Istanbulska konvencija.

Projekat će proizvesti sledeće rezultate:

1. Uspostavljeno rodno osetljivo društveno i normativno okruženje kroz implementaciju međunarodnih i domaćih obaveza u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama

Cilj je podrška Vladi Srbije i drugim partnerima da odgovore na međunarodne i domaće obaveze. Ovo zahteva sveobuhvatan pristup koji će podržati:

- jačanje institucionalnih mehanizama, zatim političkih i pravnih okvira uključujući i sistem za merenje napretka u implementaciji kao i osvešćivanje javnosti i stvaranje koalicija za sprečavanje i iskorenjivanje nasilja nad ženama.

Aktivnosti obuhvataju:

- pripremu novog političkog/strateškog okvira za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama
- podršku Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost da koordinira napore Vlade da eliminiše nasilje nad ženama, kao i da izveštava GREVIO komitetu
- poboljšanje sistema za prikupljanje podataka i dokumentovanje slučajeva nasilja nad ženama i nasilja nad decom

2. Ojačani kapaciteti pružaoca opštih i specijalizovanih usluga da na efikasan način pružaju integrisane usluge za zaštitu žena i dece koji su preživeli nasilje

Aktivnosti će se sprovoditi u zajednici gde se pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje. Projekat će raditi na izmenama institucionalnih praksi na lokalnom nivou.

Radiće se na:

- poboljšanju multi-sektorske saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou,
- uspostavljanju nacionalne SOS linije koja će funkcionisati 24 sata tokom 7 dana u nedelji
- uključivanju programa za rad sa počiniocima nasilja kao integralnog dela modela multi-sektorske saradnje
- pored toga, na nivou AP Vojvodine radiće se na daljem poboljšanju znanja pružalaca opštih i specijalizovanih usluga kako bi mogli da pruže integrisane usluge za zaštitu od nasilja u 10 opština, u skladu sa lokalnim protokolima o multi-sektorskoj saradnji

3. Izmenjena percepcija o rodno zasnovanom nasilju i dominantnih rodnih normi, kao i poboljšano razumevanje mehanizama za zaštitu prava žena i dece

Aktivnosti će biti fokusirane na:

- organizovanje različitih kampanja za podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju kao o sveobuhvatnom društvenom problemu i to kroz saradnju različitih sektora, uključujući državne institucije, nevladin i privatni sektor, kao i medije
- razvijanje i primenu strategije i programa za primarnu prevenciju nasilja nad ženama i devojčicama kao i za prevenciju diskriminacije u predškolskim i školskim ustanovama
- rad sa dečacima

Nosilac projekta
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim partnerima.
Finansijer
Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).