Koordinaciono telo: Ohrabriti Romkinje da se školuju

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost kroz svoja strateška dokumenta i akcione planove posebnu pažnju posvećuje podršci višestruko diskriminisanim i ranjivim grupama žena, u koje spadaju i Romkinje, izjavila je danas Branka Drašković, savetnica za rodnu ravnopravnost potpredsednice Vlade, prof. dr Zorane Mihajlović.

Povodom regionalne kampanje Mesec dana ženskog romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“, danas je u Vladi Srbije održan sastanak sa predstavnicima Ženskog romskog centra Bibija.

Draškovićeva je istakla da je posebno zabrinjavajuć podatak da je procenat mladih Roma koji rano napuste školovanje 80,4 odsto, dok je u ukupnoj populaciji taj procenat 7,8.

„Dok u ukupnoj populaciji 97 odsto dece upiše osnovnu školu, u romskoj zajednici ih je 69 odsto. Osnovnu školu završi 64 odsto Roma. Takođe, srednju školu upiše samo 22 odsto romske dece, a rano napusti školovanje i ne stekne potrebne kvalifikacije čak njih 80,4 odsto“, navela je ona.

Ona je dodala i da su rano stupanje u brak i maloletničke trudnoće veliki problemi koji zahtevaju angažovanje celog društva i podizanje svesti o posledicama.

„Iako u ukupnoj populaciji imamo sedam odsto mlađih od 18 godina koji stupaju u brak, u romskim naselјima ih je 57 odsto, a stopa rađanja iznosi 38 odsto“, rekla je Draškovićeva.

S druge strane, na sastanku je rečeno da je zahvalјujući podršci države u matične knjige rođenih naknadno upisana 21.000 lica, angažovano 75 zdravstvenih medijatorki, 180 pedagoških asistenata, dok je 525 dece dobilo stipendije za školovanje.

„Kako bi unapredili položaj Romkinja, važno je da im pružimo podršku da se školuju. Jedino na taj način možemo dalјe raditi na zaposlenju, ekonomskom osnaživanju i sprečavanju nasilјa nad ženama“, dodala je Draškovićeva.

Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija zahvalila je Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost na dosadašnjoj podršci, istakavši da su cilјevi ovogodišnje kampanje ekonomsko osnaživanje Romkinja, učešće u političkom životu i borba protiv rodno zasnovanog nasilјa.

„Problema je puno, ali zajedničkim radom postigli smo dosta u prethodnom periodu“, dodala je Vasićeva.

Kao pozitivan i ohrabrujući, naveden je primer gospođe Suzane Radosavlјević iz Lazarevca, koja školuje svoje četvoro dece, ukazujući svojim ćerkama da jedino ako su obrazovane mogu da se zaposle i ne dozvole da budu diskriminisane.

Branka Drašković je na kraju podsetila da je potpredsednica Vlade imenovana da koordinira radom državnih organa u vezi sa unapređenjem položaja Roma i Romkinja u Srbiji i njihovog uklјučivanja u društveni, ekonomski, kulturni i polotički život, pre svega u oblastima u kojima su najugroženiji – upis u matične knjige, obrazovanje, stanovanje, zdravlјe i zapošlјavanje.

„U skladu sa tim, usvojili smo novu Nacionalnu strategiju za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, formirali Koordinaciono telo za praćenje realizacije Stretegije, a uskoro će biti usvojen i Akcioni plan sa konkretnim merama za unapređenje položaja romske zajednice“, istakla je Draškovićeva.