Koordinaciono telo: Obrazovanje je klјučno za bolјi položaj Romkinja

„Jedino podrškom i ohrabrivanjem mladih Romkinja da se školuju možemo govoriti o unapređenju položaja pripadnica romske nacionalne zajednice. Obrazovana žena vodi ka ekonomski osnaženoj ženi, koja ima snage da se suprotstavi nasilјu i diskriminaciji“, izjavila je danas Branka Drašković, savetnica za rodnu ravnopravnost potpredsednice Vlade prof. dr Zorane Mihajlović.

Ona je, obraćajući se na konferenciji „Romkinje u Srbiji: dostignuća, izazovi i perspektive“, uputila inicijativu za osnivanje akademskog kruga Romkinja kako bi se mlade žene podstakle i ohrabrile da nastave školovanje, otvore sebi mogućnosti zaposlenja i time spreče ulazak u rane brakove i maloletničke trudnoće.

„Znamo da u ukupnoj populaciji sedam odsto mlađih od 18 godina stupi u brak, a u romskoj zajednici ranih brakova je 57 odsto, dok je stopa ranog rađanja dece u romskoj populaciji 38 odsto, u odnosu na četiri odsto u opštem stanovništvu“, rekla je Draškovićeva.

Ona je podsetila i da je potpredsednica Vlade prof. dr Zorana Mihajlović imenovana da koordinira radom državnih organa u vezi sa unapređenjem Roma i Romkinja u Srbiji, sa posebnim osvrtom na oblasti obrazovanja, zdravlјa, stanovanja, zapošlјavanja i socijalne zaštite.

„U prethodnom periodu postignuti su određeni rezultati - Ministarstvo građevinarstva uspostavilo je GIS bazu podataka o broju i mestu neformalnih romskih naselјa, olakšan je upis u matične knjige, uvedene su afirmativne mere za školovanje romske dece, prepolovlјena je stopa smrtnosti novorođenih, a mreža romskih koordinatora uspešno radi na nivou mnogih lokalnih samouprava“, dodala je Draškovićeva.

Učesnici konferencije složili su se da su usvajanje nove Nacionalne strategije za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i formiranje Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije značajni koraci u dalјem unapređenju položaja pripadnika/ca romske zajednice u Srbiji.

Konferenciju je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, a ona je održana u okviru obeležavanja Svetskog dana Roma.