Javni konkurus za dodelu grantova organizacijama civilnog društva koje pružaju uslugu SOS telefona ženama koje su u situaciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima

Projekat „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“, koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost sprovodi u partnerstvu sa agencijama Ujedinjenih nacija u Srbiji – Ujedinjene nacije-Program za razvoj (UNDP), Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), i u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom omladine i sporta, uz finansijsku podršku Švedske razvojne agencije (SIDA) objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje pružaju uslugu SOS telefona ženama koje su u situaciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima. SOS telefonom za žene u situaciji nasilja u porodici ili partnerskog nasilja, u smislu ovog konkursa, smatra se usluga koja omogućava direktno povezivanje pružaoca usluga sa ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili partnerskom odnosu, telefonskim ili drugim telekomunikacionim putem (skype, eletronska pošta, on-line konsultacije i sl.), a radi obezbeđivanja anonimnih konsultacija, pružanja informacija o pravima, obezbeđivanja potrebne pomoći i podrške u kriznim, odnosno hitnim situacijama, povezivanje sa drugim službama i izvorima podrške, kao i radi osnaživanja žena koje su u situaciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilj imaju obezbeđivanje ove usluge, kao i druge usluge, koje pružaju SOS telefoni, kao što su pravna i psihosocijalna podrška ženama koje su korisnice usluga SOS telefona, programi osnaživanja žena koje su u situaciji nasilja ili su preživele nasilje u porodici i partnerskim odnosima, kao i aktivnosti informisanja o rodno zasnovanom nasilju nad ženama (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za informisanje ciljne grupe i podizanje svesti javnosti).

 

Konkurs je otvoren do 14. aprila 2017. godine. Dokumentacija za konkurs, može se preuzeti na:

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement.html

i

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/dokumenti/javni-konkursi-aktivni/javni-konkurus-za-dodelu-grantova-organizacijama-civilnog-drustva