Projekat „Integrisani odgovor na nasilјe nad ženama i devojčicama u Srbiji II“, koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost sprovodi u partnerstvu sa agencijama Ujedinjenih nacija u Srbiji – Ujedinjene nacije-Program za razvoj (UNDP), Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), i u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Ministarstvom zdravlјa i Ministarstvom omladine i sporta, uz finansijsku podršku Švedske razvojne agencije (SIDA) objavlјuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje pružaju uslugu SOS telefona ženama koje su u situaciji nasilјa u porodici i partnerskim odnosima. SOS telefonom za žene u situaciji nasilјa u porodici ili partnerskog nasilјa, u smislu ovog konkursa,  smatra se usluga koja omogućava direktno povezivanje pružaoca usluga sa ženama koje su u situaciji nasilјa u porodici ili partnerskom odnosu, telefonskim ili drugim telekomunikacionim putem (skype, eletronska pošta, on-line konsultacije i sl.), a radi obezbeđivanja anonimnih konsultacija, pružanja informacija o pravima, obezbeđivanja potrebne pomoći i podrške u kriznim, odnosno hitnim situacijama, povezivanje sa drugim službama i izvorima podrške, kao i radi osnaživanja žena koje su u situaciji nasilјa u porodici i partnerskim odnosima.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilј imaju obezbeđivanje ove usluge, kao i druge usluge, koje pružaju SOS telefoni, kao što su pravna i psihosocijalna podrška ženama koje su korisnice usluga SOS telefona, programi osnaživanja žena koje su u situaciji nasilјa ili su preživele nasilјe u porodici i partnerskim odnosima, kao i aktivnosti informisanja o rodno zasnovanom nasilјu nad ženama (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za informisanje cilјne grupe i podizanje svesti javnosti).

 

Konkurs je otvoren do 14. aprila 2017. godine. Dokumentacija za konkurs, može se preuzeti i na

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement.html