Родна равноправност је основна вредност Европске уније и политички приоритет у свим областима. Акциони план ЕУ о родној равноправности и оснаживању жена у спољној акцији 2021–2025 (Gender Action Plan GAP III) који је ЕУ усвојила крајем 2020. представља свеобухватан оквир за постављање родне равноправности као саставног дела свих спољних активности ЕУ. Кључни задатак и мандат за све делегације ЕУ је припрема ажуриране родне анализе земље која ће служити као основ за подршку ЕУ за промоцију родне равноправности у њеним активностима. Током 2021. године, Делегација ЕУ у Републици Србији је покренула израду Родног профила Србије.

Циљ родног профила Србије је да пружи свеобухватну и структурисану родну анализу у шест приоритетних области идентификованих у Акционом плану, односно: Обезбеђивање слободе од свих облика родно заснованог насиља; Промовисање сексуалног и репродуктивног здравља и права; Промовисање економских и социјалних права и оснаживање девојака и жена; Промовисање равноправног учешћа и лидерства; Интегрисање агенде за жене, мир и безбедност; и Климатске промене и животна средина и Дигитализација. Профил има за циљ да пружи потребне податке и информације за интеграцију родне перспективе у политике, програме и пројекте ЕУ у земљи. Припремљн је кроз партиципативни процес са националним институцијама, међународним организацијама, државама чланицама ЕУ и организацијама цивилног друштва. Процес израде је водила Делегација ЕУ у Републици Србији, у оквиру пројекта Кључни кораци ка родној равноправности који се финансира средтвима ЕУ, а спроводи га Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена UN Women.

***

Gender equality is a core value of the European Union and a political priority across all areas. The Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in External Action 2021–2025 (GAP III) adopted by the EU at the end of 2020 is a comprehensive framework to firmly place gender as an integral part of all EU external actions. A key element and a mandate for all EU Delegations is the preparation of an updated country gender analysis to guide EU support for the promotion of gender equality in its actions. During 2021, EU Delegation in the Republic of Serbia commissioned the development of the Serbia Gender Country Profile.

The aim of the gender country profile for Serbia is to provide a comprehensive and structured gender analysis in the six intervention areas identified in the GAP III, namely: Ensuring freedom from all forms of gender-based violence; Promoting sexual and reproductive health and rights; Promoting economic and social rights and empowering girls and women; Promoting equal participation and leadership; Integrating the women, peace and security agenda; and Climate change and environment and Digitalisation. The profile aims to provide all the necessary data and information to support the integration of a gender pespective into EU policies, programmes and projects in the country. It has been developed through a participative process with national institutions, International Organisations, EU Member States and civil society organisations. The process was led by the EU Delegation in the Republic of Serbia under the EU funded Gender Equality Facility Project implemented by UN Women Serbia.