Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за заинтересоване локалне самоуправе за доделу бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном нивоу у 2022. години

Уводне напомене

Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а уз финансијску подршку Европске уније, у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, фаза 2“, додељује бесповратна средства заинтересованим локалним самоуправама за унапређење родне равноправности.

Влада Републике Србије је поставила област родне равноправности међу приоритетне области структурних реформи и јавних политика. Локална самоуправа, у оквиру својих надлежности, осигурава родну равноправност и постизање једнаких могућности на локалном нивоу. Како бисмо подстицали локалне самоуправе да буду стожер позитивних промена на овом пољу, ове године је планирана трећа по реду додела наменских бесповратних средстава. Уз овај вид подршке локалне самоуправе и механизми за родну равноправност ће својим радом и залагањем допринети унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у локалним заједницама.

Циљ позива

Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије (у даљем тексту: Координационо тело) упућује јавни позив за изражавање заинтересованости за доделу наменских бесповратних средстава локалним самоуправама за унапређење родне равноправности. Циљ јавног позива је унапређење рада и испуњавање обавеза локалних механизама кроз подршку постојећим и развијању нових Локалних акционих планова за родну равноправност као и спровођење једне или више активности из усвојених планова.

Учесници

Право учешћа на конкурсу за доделу наменских бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном нивоу (у даљем тексту: учесници) имају градови и општине са успостављеним механизмом за родну равноправност, у складу са процедуром прописаном у овом Јавном позиву и уз достављање писма о изражавању заинтересованости за употребу наменских средстава.

Категорије

Наменска бесповратна средства за унапређење родне равноправности на локалном нивоу, додељиваће се за следеће активности:

  • Локална самоуправа има намеру да развије и усвоји Локални акциони план за родну равноправност (у даљем тексту: ЛАП), и спроведе најмање једну активност из плана.
  • Локална самоуправа има важећи ЛАП за родну равноправност, и планира спровођење мера и активности из плана.
  • Локална самоуправа жели да промовише и примени Европску повељу о равноправности жена и мушкараца на локланом нивоу.

Наменска бесповратна средства за унапређење родне равноправности на локалном нивоу додељиваће се за активности из следећих области:

- положај жена на тржишту рада;

- женско предузетништво;

- економско оснаживање жена из руралних подручја.

Временски оквир

Наменска бесповратна средства за унапређење родне равноправности на локалном нивоу ће се оквирно реализовати у периоду од јануара 2022. до јуна 2022. године, у трајању од најмање 3 месеца до максималних 6 месеци.

Критеријуми и поступак оцењивања

Учесници изражавају заинтересованост за употребу наменских бесповратних средстава са циљем унапређења на пољу родне равноправности на локалу кроз попуњену пријаву. Учесници који буду изразили заинтересованост неопходно је да попуне пријаву и пратећу документацију како би се кандидовали за средства. Једна локална самоуправа/механизам може добити наменска бесповратна средства само за једну пријаву.

Пристигле пријаве ће оцењивати Комисија за доделу наменских бесповртаних средстава. Комисију ће чинити представник/ца Координационог тела, представник/ца једног механизма за родну равноправност који је добитник бесповратних средстава из претходних година и/или добитник годишњег признања из области родне равноправности, независна експерткиња-експерт из области родне равноправности.

Приликом одлучивања о пријавама конкурсна комисија ће се посебно руководити следећим критеријумима:

Категорија пријаве

Број поена

1. Релевантност предлога - 25

2. Допринос променама - 25

3. Одрживост интервенције - 20

4. Укљученост осталих актера у заједници - 20

5. Иновативност  - 10

УКУПНО - 100

Комисија задржава право да од учесника затражи додатне изворе верификације.

Након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Комисија ће формирати ранг листу и утврдити предлог одлуке о додели наменских бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном нивоу, и доставити их председници Координационог тела.

Одлука се објављује на веб презентацији Координационог тела за родну равноправност.

Пријава и потребна документација

Пријава за доделу наменских бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном ниову доставља се искључиво електронским путем са назнаком у наслову мејла: Пријава на конкурс – (име града/општине) на мејл адресу: grants.serbia@unwomen.org

Све заинтересоване локалне самоуправе је потребно да попуе пријавни формулар и пратеће прилоге/документацију који представљају пријаву за спровђење будућих активности и постизање резултата на пољу унапређења родне равноправности на локалном нивоу.

Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен и потписан од стране градоначелника/це, односно председника/це општине.

Рок за подношење целокупне документације је 15. септембар 2021. године.

Непотпуни и неблаговремени предлози се неће узети у разматрање.

Документација се може тражити путем мејла rodna.ravnopravnost@gov.rs или преузети са веб-презентације Координационог тела: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs.

Објављивање одлуке Комисије и додела бесповратних средстава

Одлука Комисије о добитницима и додели бесповратних средстава за унапређење родне равноправности на локалном ниову биће објављена на веб-презентацији Координационог тела https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs